Zasady uprawy maku reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU Nr 179, poz. 1485). Zgodnie z nią uprawa maku, z wyjątkiem niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może natomiast odbywać się wyłącznie na cele spożywcze i na potrzeby nasiennictwa.

Makówki w prawie

Można go uprawiać na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie specjalnego zezwolenia, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz na podstawie umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

Wojewoda, działając w porozumieniu z ministrem zdrowia i ministrem rolnictwa, określa (najczęściej w lutym) w rozporządzeniu powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku, rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw i tradycję uprawy maku.

Zezwolenie na uprawę maku wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek zainteresowanego. We wniosku musi się znaleźć imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa (firmy), siedziba i adres, informacja o odmianie maku, powierzchni uprawy i numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, oświadczenia wnioskodawcy – że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek i nie był karany za naruszenie prawa dotyczącego uprawy maku.
Zezwolenie (zawierające kolejny numer) określa, komu je wydano, zawiera odmianę maku, powierzchnię uprawy maku, numer działki, na której prowadzona będzie uprawa, termin ważności i datę wydania dokumentu.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), który prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń, odmawia ich wydania, jeżeli wnioskodawca nie zapewnia należytego zabezpieczenia zbioru przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie. Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.

Torebkę (makówkę) z nasionami, uzyskaną z uprawy prowadzonej na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, w całości przekazuje się podmiotowi prowadzącemu kontraktację maku, na warunkach określonych w umowie. Słomę makową, pozostałą po oddzieleniu torebki (makówki) i przylegającej do niej łodygi o długości do 7 cm, niszczy prowadzący uprawę w sposób określony w umowie kontraktacji.