Do polskiego prawa konwencja została wprowadzona w 2002 r. (DzU Nr 184, poz. 1532), a protokół w 2004 r. (DzU Nr 216, poz. 2201). Celem konwencji jest „ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych”. Protokół Kartageński zobowiązuje natomiast państwa do zagwarantowania wyjątkowo bezpiecznego przewozu, przekazywania i wykorzystania żywych organizmów zmodyfikowanych genetycznie, będących efektem prac laboratoriów biotechnologicznych. Dokument podkreśla, że uzyskane w pracowniach nieznane i nieobecne w środowisku naturalnym organizmy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia gatunków występujących na świecie, także dla ludzi.

Cechą wspólną regulacji wspólnotowych dotyczących GMO jest troska o ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz zachowanie środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym. Ustawodawstwo opiera się na zasadzie przezorności – przewiduj i przeciwdziałaj negatywnym efektom zanim się one pojawią, a nie dopiero gdy wystąpią. Przepisy nakazują bardzo szczegółowe badania wszystkich organizmów genetycznie modyfikowanych na każdym etapie uzyskiwania zgody do ich użycia. Zobowiązują również do ich późniejszego monitorowania. Określają także procedury natychmiastowego zastosowania środków nadzwyczajnych w wypadku pojawienia się zagrożeń. Przepisy uwzględniają też konsumenckie prawo do swobodnego wyboru pomiędzy produktami zmodyfikowanymi genetycznie a konwencjonalnymi.
Rozporządzenia

Unijne regulacje prawne mają różną rangę. Najważniejsza wśród nich jest ustawa europejska, czyli rozporządzenie, do którego muszą się dostosować wszystkie kraje wspólnoty. Kwestie związane z GMO regulują trzy rozporządzenia.
- Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. Zgodnie z nim pasze i żywność zmodyfikowane genetycznie (produkty wytworzone z GMO lub zawierające go w swym składzie) mogą być dopuszczone na rynek Wspólnoty wyłącznie po przeprowadzeniu naukowej oceny ryzyka dotyczącego ludzi, zwierząt, środowiska. Ocena ma spełniać najwyższe możliwe standardy. Rozporządzenie stanowi podstawę prawną „Wspólnotowego Rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz”, prowadzonego przez Komisję Europejską  (dostępny w formie elektronicznej – http://europa.eu.int/comm/food/dyna/gm_register/index_en.cfm).