Przede wszystkim samorząd rolniczy uznał za zbyt restrykcyjne wymogi dotyczące zanieczyszczenia azotem.

Więcej: Azotany pod kontrolą w całym kraju – bez OSN

W uwagach do rządowego projektu ustawy „Prawo wodne” wskazano:

„Objęcie prawie całego kraju obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia azotu ze źródeł rolniczych (OSN) bez zabezpieczenia środków na wdrożenie jest niekorzystne dla rolników. Przyjęcie takiego rozwiązania przez Rząd jest najprostszym dla administracji sposobem na odpowiedź Polski na zarzuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co do braku wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednak projektodawcy nie biorą pod uwagę skutków tej decyzji dla naszych rolników. Nowe przepisy naruszają zasady konkurencyjności, a wymogi stawiane polskim rolnikom powinny być nie wyższe niż obowiązki nałożone na rolników w innych krajach UE.”

Jak wskazano, w projekcie zaniżono przewidywane wydatki z tego tytułu, jakie będą ponosić gospodarstwa. I tak koszt budowy średniej wielkości płyty obornikowej wynosi ok. 200 zł/m2, zbiornika na gnojowicę 250 zł/m3, tymczasem w projekcie podano, że na jedno gospodarstwo będzie to koszt 2 253 zł, co pozwoli na wybudowanie 11,3 m2 płyty obornikowej, co zapewni przechowywanie obornika dla 3,2 DJP (3,5 m2/DJP). Będzie to płyta dla zaledwie 23 tuczników lub 3 sztuk bydła – wyliczono.

Ponadto KRIR podnosi, że „Wskazane stawki opłat z tytułu korzystania wód w sposób znaczący spowodują zahamowanie rozwoju w dziedzinie rybactwa w Polsce, które stanowi istotny element gospodarki kraju”.

Zaproponowano zmianę i uściślenie kilku zapisów, m.in. ust. 2 w art. 25 ustawy o nawozach i nawożeniu powinien mieć wg KRIR następujące brzmienie:

„2. Nawozy naturalne inne niż gnojówka i gnojowica należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu, lub w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu oraz w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 października, jednak nie dłużej niż przez 12 tygodni, dopuszcza się złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie, przy zachowaniu następujących wymagań:

1) Pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, na terenie nie piaszczystym  i nie podmokłym, w odległości 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych

2) W przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na pryzmie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, pryzmy muszą być lokalizowane w innym miejscu.”

Obecnie projekt „Prawa wodnego” trafił do prac w podkomisji. Najbliższe posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo wodne odbędą się jutro i pojutrze.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!