Dotyczy m. in. powołania nowej jednostki - państwowej osoby prawnej Wody Polskie, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych oraz uregulowania kwestii administrowania wodami, w tym władztwo nad przypisanymi jednostkom administracyjnym wodami sprawowane w imieniu Skarbu Państwa – tak projekt został opisany w serwisie sejmowym.

Został dziś skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

W systemie nie ma jeszcze wersji elektronicznej projektu.

Ostatnią wersję z systemu Rządowego Centrum Legislacji znajdą Czytelnicy w załączniku.

Projekt jest bardzo istotny dla rolników, określa m.in. kwestię opłat za korzystanie z wody, ale także sposób postępowania np. z nawozami czy odchodami zwierzęcymi, a także kwestie związane z melioracją.

W art. 287 przewidziano górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą urządzeń pompowych – 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych.

Górne jednostkowe stawki opłaty zmiennej za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, będą wynosić: do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód:
a) 0,30 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,
b) 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,

Opłaty za usługi wodne będą uiszczane za:
1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzanie do wód:
a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej,
b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.