Bardzo duże obciążenia administracyjne, zwiększające koszty stosowania środków nawozowych pochodzących z biogazowni, zauważyło MRiRW i przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

Produkty biogazowe zdefiniowano jako „płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego”.

Ponieważ są pozostałością z produkcji biogazu powstającego z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej  zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne – a produkcja biogazu rolniczego jest nadzorowana przez ARR i wyklucza możliwość zastosowania innych substratów – „zatem produkty biogazowe powstają w warunkach nadzorowanych ze znanych surowców, co decyduje o możliwości liberalizacji zasad ich wprowadzania do obrotu i wykorzystania rolniczego”.

Ta liberalizacja polega na zwolnieniu podmiotów prowadzących profesjonalnie działalność rolniczą z obowiązku uzyskiwania z MRiRW pozwolenia na wykorzystanie rolnicze. Pozostałe podmioty (np. sklepy wielkotowarowe) nadal będą uzyskiwać decyzję MRiRW.

Projekt nie przewiduje możliwości wprowadzania do obrotu produktów biogazowych wyprodukowanych w innych krajach UE lub państwach trzecich – mają one być wprowadzane do obrotu na zasadach dotychczasowych, tj. na podstawie pozwolenia MRiRW lub jako nawozy organiczne albo organiczne środki wspomagające uprawę roślin, w trybie określonym w ustawie.

Ponadto z ośmiu do trzech lat skrócono okres przechowywania umowy zbycia dla nawozów naturalnych i produktów biogazowych.

Uregulowano też sposób i zakres przeprowadzanych badań produktów biogazowych, zasady sprzedaży oraz zakres dokumentacji – traktując pozostałości z biogazowni jako produkty gotowe, a nie jak dotąd jako odpad. Przewidziano konieczność deklaracji przez producenta składników pokarmowych oraz substancji organicznej w suchej masie, co ma ułatwić rolnikom zastosowanie.

Projekt wymaga zmian w oznaczaniu produktów nawozowych: ustanawia obowiązek umieszczania na opakowaniu nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin, a w przypadku produktu biogazowego w dokumentach do niego załączanych, informacji o składzie surowcowym takiego produktu w przypadku, gdy ten został wytworzony przy udziale odpadów i produktów ubocznych.