Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” wpłynął do Sejmu 17 kwietnia tego roku. Dostosowuje on przepisy prawa krajowego do unijnego, a ponadto określa system prawnej działalności dotyczącej GMO w Polsce.

Podział kompetencji

Uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych pomiędzy wyznaczonymi organami inspekcyjnymi to jedno z najważniejszych założeń nowej ustawy. Ma to zagwarantować skuteczny system nadzoru. Minister środowiska ma koordynować kontrolę i monitorowanie działalności w zakresie GMO i odpowiadać za wymianę informacji, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Do jego zadań należeć będzie wydawanie zezwoleń na: prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej, prowadzenie przez nie badań laboratoryjnych i terenowych, wprowadzenie do obrotu towarowego organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako produkty i w produktach. Minister rolnictwa ma odpowiadać za rejestrację odmian i nasiennictwo. Sprawy związane z wydawaniem decyzji na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych będą podlegać ministrowi zdrowia. Główny Inspektor Sanitarny będzie odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu zmodyfikowanej genetycznie żywności i za bezpieczeństwo i higienę w zakładach inżynierii genetycznej. Bezpośredni nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących GMO będą sprawować: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów oraz Służba Celna.

Zadania dla komisji

Zaproponowano również nowe zasady funkcjonowania Komisji ds. GMO. W jej skład wejdzie 25 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra środowiska. Będą to przedstawiciele ministrów: zdrowia, rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz siedmiu reprezentantów nauki. Do zadań komisji będzie należało m.in. opiniowanie wniosków w sprawach GMO, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia, jakie dany organizm lub mikroorganizm może stanowić dla ludzi i środowiska. Nowe prawo precyzuje przepisy dotyczące zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakładach inżynierii genetycznej. Utrzymano w tej kwestii dotychczas obowiązujące przepisy, nakładające na użytkownika obowiązek uzyskania zgody ministra środowiska na wszelkie kategorie zamkniętego użycia, pomimo że przepisy te są bardziej restrykcyjne niż dyrektywy unijne.