Podczas dzisiejszego pierwszego czytania rządowego projektu, posłowie wszystkich klubów parlamentarnych opowiedzieli się za skierowaniem go do dalszych prac w komisjach.

Jak przekonywał wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, nowe prawo będzie wdrażało do polskich przepisów m.in. unijną dyrektywę wodną, powodziową i ściekową.

Zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie są zobowiązane do ochrony i poprawy stanu wszystkich wód gruntowych i powierzchniowych rzek, jezior, kanałów oraz wód przybrzeżnych, m.in. poprzez ograniczenie ilości związków azotu i fosforu w ściekach komunalnych. Azot i fosfor powodują tzw. eutrofizację wód, czyli przede wszystkim gwałtowny rozrost roślinności, co w konsekwencji wpływa na stan akwenu wodnego.

Posłowie PiS, SP, SLD i PLS w swoich wystąpieniach zwracali uwagę, że samorządy mogą nie udźwignąć ciężaru finansowego, jaki będą musiały ponieść w najbliższych latach na przystosowanie oczyszczalni ścieków do standardów unijnych.

Nowelizacja zakłada, że w latach 2014-2023 władze lokalne będą musiały wydać blisko 920 mln zł na inwestycje związane z poprawą jakości ścieków komunalnych. Dyrektywa wodna ma obowiązywać od początku 2016 r., w związku z tym największe nakłady przewidziano na lata 2014 i 2015 - odpowiednio 137 mln zł i 541 mln zł.

Wiceminister Gawłowski uspokajał parlamentarzystów, że samorządy mogą liczyć na pożyczki i dotacje m.in. narodowego funduszu ochrony środowiska oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Poinformował, że w trwającej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na cele związane z gospodarką ściekową przeznaczonych zostanie ponad 2 mld euro.

W projekcie nowelizacji Prawa wodnego funkcjonuje pojęcie aglomeracji - czyli terenu, z którego ścieki są zbierane przez kanalizację (na słabo zaludnionych terenach budowa kanalizacji nie jest opłacalna). W projekcie wskazano, że dla aglomeracji liczących od 10 do 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców - przelicznik stosowany do oceny ilości produkowanych ścieków), zmodernizowanych musi zostać 174 oczyszczalni ścieków. W przedziale 15-100 tys. RLM unowocześnić trzeba będzie 85 oczyszczalni w blisko 70 aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddane 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach.