Skontrolowany rolnik otrzymuje protokół lub raport. Może się zdarzyć, że kontrolujący nie zostawią go od razu po przeprowadzonych czynnościach. Wtedy powinni nadesłać go pocztą w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli. Termin ten może być wydłużony do trzech miesięcy w przypadku:

- kontroli w ramach kwalifikowalności powierzchni (płatności bezpośrednich i ONW), liczonych od daty zakończenia czynności kontrolnych w terenie (metoda IT) lub od daty zatwierdzenia raportu (kontrola metodą FOTO);

- kontroli wzajemnej zgodności.

Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Odebranie protokołu rolnik potwierdza pisemnie.

Ma następnie 7 do 14 dni (w zależności od programu pomocowego) na zapoznanie się z raportem i jego odesłanie. Może podpisać i odesłać protokół w takiej wersji, jak przedstawiona, lub zgłosić do protokołu umotywowane zastrzeżenia na piśmie.

Podobał się artykuł? Podziel się!