Poprzedni PROW został przyjęty w drodze obwieszczenia. Niektórzy wskazywali, że polski system prawny nie zna takiego aktu prawnego – konstytucja wymienia jako źródła powszechnie obowiązującego w Polsce prawa:  Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Jak więc będzie z obecnym PROW?

Biuro prasowe MRiRW wyjaśnia:

"12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.), Program, po przyjęciu przez KE przekazywany jest, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, do wiadomości członkom Rady Ministrów. Zatwierdzony przez KE Program nie wymaga przedłożenia na obrady Sejmu."