O właściwym sposobie przechowywania pestycydów decyduje wiele aktów prawnych. Ustawa o środkach ochrony roślin, wydane do niej rozporządzenia, jak również zasady wzajemnej zgodności (cross compliance). Niestety w żadnych regulacjach prawnych nie znajdziemy szczegółów opisujących, w jaki sposób realizować te zapisy w konkretnym gospodarstwie. W ujęciu praktycznym niesie to ze sobą wiele wątpliwości interpretacyjnych, pojawiających się w momencie przeprowadzanej kontroli.

Jak zatem odpowiednio przechowywać środki ochrony roślin, by nie narazić siebie i swojego gospodarstwa na dotkliwe sankcje? We wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek i pewna logika.

CO O PRZECHOWYWANIU MÓWIĄ AKTY PRAWNE?

Niestety niewiele i bardzo ogólnikowo. Ostatnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin jedynie wspomina o tym, że pestycydy należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością lub paszą. Wszystkie preparaty muszą być przechowywane w taki sposób, by nie zostały przypadkowo spożyte przez zwierzęta, nie stały się dostępne dla dzieci i osób trzecich. Podczas przechowywania należy również wyeliminować ryzyko skażenia środowiska naturalnego w czasie ewentualnych wycieków lub awarii. Natomiast o warunkach przechowywania danego preparatu informuje etykieta środka.

SZAFKA W PRZYPADKU MAŁYCH GOSPODARSTW

Jeśli kupujemy i zużywamy środki ochrony roślin na bieżąco i sporadycznie zachodzi potrzeba przechowywania ich w gospodarstwie, można na ten okres umieszczać je w zamykanej na klucz szafie lub skrzyni. Ważne, aby były one wykonane z nienasiąkliwego i ognioodpornego materiału oraz posiadały stabilne dno. Najlepiej warunki te spełni metalowa szafa. W tym samym pomieszczeniu, gdzie będą magazynowane środki ochrony roślin, nie powinna znajdować się żywność, pasze dla zwierząt oraz materiały łatwopalne. Szafka musi być również umiejscowiona z zachowaniem bezpiecznej odległości od ujęć wody i źródeł ciepła. Co ważne, miejsce składowania środków musi być odpowiednio oznakowane. Najlepiej wymóg ten spełnić poprzez przyczepienie tabliczki lub naklejki na drzwiczkach szafy z napisem typu: "Uwaga! Środki ochrony roślin". Natomiast na drzwiach wejściowych do pomieszczenia należy umieścić napis, np. "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Zarówno szafka, jak i drzwi wejściowe powinny być zamykane na kłódkę lub zamek.