Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której jest położona nieruchomość, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego, a w przypadku przetargu ograniczonego do osób wymienionych w art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy - co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu. O niedawnych zmianach dotyczących ogłoszenia przetargu ograniczonego informowaliśmy oddzielnie.

W ogłoszeniu o przetargu m.in. podaje się:

- w przypadku publicznego przetargu ustnego - wywoławczą wysokość czynszu oraz minimalną wysokość postąpienia;

- w przypadku przetargu ofert:

a) wywoławczą wysokość czynszu,

b) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta,

c) termin i miejsce złożenia oferty,

d) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W ogłoszeniu powinno też być podane pouczenie m.in. przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi.

Dzieje się tak, jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu.

Przetarg przeprowadza komisja, ona też niezwłocznie sporządza protokół z przebiegu przetargu.

Zgodnie z § 7. 1. rozporządzenia oferta pisemna powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną wysokość czynszu;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;

4) propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu za 15-miesięczny okres dzierżawy;

5) koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej należyte prowadzenie tej działalności;

6) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.