Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych.

Wpłat do Funduszu będą dokonywać podmioty:

- prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb,
- skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy),
- przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób).

Wysokość wpłat ustalono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Środki zgromadzone w Funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.

Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany:

- skutkami zjawisk atmosferycznych (z wyjątkiem: suszy, powodzi, gradobicia, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania),

- wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin,

- spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,

- wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym,

- brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona sądowo niewypłacalność podmiotu.

Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego.

W ustawie zostanie szczegółowo określony zakres informacji, które powinny być zawarte we wniosku. Powinno się w nim znaleźć przede wszystkim potwierdzenie (w postaci dokumentów) wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej. Termin na złożenie wniosku - od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu.