„Biorąc pod uwagę konieczność poprawy nastrojów społecznych przez jak najszybsze rozpoczęcie przyznawania wsparcia w ramach nadzwyczajnych środków”, a także konieczność wypłacenia pomocy do końca sierpnia, aby mogło nastąpić współfinansowanie unijne, ministerstwo wystąpiło o rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.

Rozporządzenie zostało oparte na unijnym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r., przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Zgodnie z nim, pomoc może być przyznana gdy:

„a) zwierzęta były chowane na obszarach wymienionych  w załącznikach do decyzji wykonawczych 2014/100/UE  lub 2014/134/UE lub w części II załącznika do decyzji  wykonawczej 2014/178/UE dla odnośnych okresów, lub  w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej Komisji przyjętej  w tym zakresie, a wieprzowina ze zwierząt chowanych na tych obszarach jest poddana niektórym ograniczeniom handlowym z powodu afrykańskiego pomoru świń;

b) zwierzęta były obecne na obszarach, o których mowa w lit. a), w dniu 26 lutego 2014 r. lub zostały urodzone i chowane po tej dacie na tych obszarach;

c) dodatkowe środki zapobiegawcze określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń lub jakiekolwiek inne przepisy krajowe, przyjęte w tym zakresie i nakładające na wieprzowinę ograniczenia handlowe z powodu afrykańskiego pomoru świń, stosuje się na obszarze, gdzie zwierzęta te były chowane w dniu ich dostarczenia do rzeźni.”

Producenci wieprzowiny mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w odniesieniu do zwierząt poddanych ubojowi od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r.

 „Pomoc jest wyrażona jako kwota 35,7 EUR za 100 kg masy tuszy zarejestrowanej dla dostarczonych zwierząt. Komisja może dostosować tę kwotę w celu uwzględnienia zmian zachodzących na rynku.

3. Pomoc odnosząca się do zwierząt o masie tuszy większej niż 100 kilogramów nie może przekraczać kwoty pomocy ustalonej w ust. 2 w odniesieniu do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kilogramów” – określa rozporządzenie unijne.

Projekt polskiego rozporządzenia precyzuje, że masę ustala się, biorąc pod uwagę masę poubojową ciepła (MPC) tuszy świni. Jeśli nie można jej ustalić, przyjmuje się ją jako iloczyn wagi żywej świni i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.

Podobał się artykuł? Podziel się!