Nabywcą nieruchomości rolnej może być obecnie jedynie osoba, która spełnia ustawową definicję rolnika indywidualnego. Zmiana tej definicji ma więc skutek w postaci umożliwienia – lub nie - kupna ziemi.

Projekt ustawy wniesiony właśnie do Sejmu przez posłów Kukiz’15 zawiera tylko dwa artykuły – jeden, wprowadzający zmianę w definicji rolnika z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, i drugi, przewidujący wejście w życie nowelizacji 14 dni od uchwalenia.

Definicja rolnika miałaby brzmieć: „Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat stale zamieszkującą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzącą przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne w którego skład wchodzi nieruchomość rolna, której jest on właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości, pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.”

W ocenie projektodawców, obecnie możliwe jest nabycie nieruchomości rolnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców, co zaprzecza celowi, jaki przyświecał ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawową definicję rolnika indywidualnego mogą teraz spełniać również cudzoziemcy, a więc mogą oni nabywać nieruchomości rolne na takich samych zasadach, na jakich prawo to przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.

M.in. gmina, jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego w Polsce ma swoje odpowiedniki w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego można „przyjąć, że regulacje Karty wyznaczają pozycję gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Gmina jest podstawową jednostką terytorialną m.in. we Francji, Hiszpanii czy Niemczech dlatego też, w ocenie projektodawców przyjąć należy, że cudzoziemiec, będący osobą fizyczną i właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo może nabyć nieruchomość rolną położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.