Sejm postanowił odrzucić projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, przygotowany przez PO, a zakładający m.in. usunięcie zapisu zezwalającego na usunięcie drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Poseł Małgorzata Golińska tak krytykowała odrzucony projekt autorstwa PO:

- Autorzy projektu proponują również – i tu uwaga, rolnicy – usunięcie zapisu zezwalającego na usunięcie drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Tak, przecież według autorów projektu rolników również trzeba nauczyć szacunku do przyrody. I znów proponują rolnikom znane z przeszłości sytuacje, w których z jednej strony zobligowani są do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej, z drugiej na doprowadzenie do możliwości użytkowania rolnego muszą uzyskać zgodę i oczywiście wnieść za to opłatę. Autorzy projektu w swej łaskawości dopuszczają wyjątek, możliwość odstąpienia od wniesienia opłaty np. za usunięcie platana, bo jak wiemy, to właśnie to drzewo najczęściej rośnie na terenach rolnych, nie jakieś tam lekkonasienne brzozy czy sosny, ale właśnie platany, i to o obwodzie, w miejscu pomiaru, 75 cm. I wtedy można rolnika zwolnić z opłaty. 

Przyjęto natomiast projekt, który będzie dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W obowiązującej dotychczas regulacji osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku, gdy są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej: Będzie uściślenie zasad wycinki drzew dla rolników

Zgodnie z nowelizacją, taka wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, nałożony będzie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.