Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wpłynął do Sejmu 15 listopada 2016. 2 grudnia 2016 r. przeprowadzono pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Nastąpiły wstrząsy: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu zyskał poparcie 144 posłów. Projekt trafił jednak do dalszych prac w komisjach rolnictwa i ochrony środowiska. I słuch po nim zaginął. Jeśli wierzyć pojawiającym się tu i ówdzie wypowiedziom o charakterze wspominkowym, brak zgody nawet w obozie rządzącym co do uregulowania tych spraw.

A projekt to nie byle jaki – zgodnie z sejmowym opisem „dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku TK (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji”.

Więcej o projekcie: Zmiany w sposobie wyznaczania obwodów łowieckich

Zatem projekt leży.

Leży też inna wersja Prawa łowieckiego, wprawdzie uchwalona przez Sejm, ale przez tenże Sejm zawieszona w realizacji – ta dotyczy odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzane rolnikom. Zgłoszono tymczasem chęć innego rozwiązania uregulowanych w niej problemów.

Więcej: Odszkodowania łowieckie będą „szybko, sprawnie, terminowo”

Podkomisja zajmie się zmianami w Prawie łowieckim

Zatem historia zmian w Prawie łowieckim jest długa i nic nie wskazuje na to, aby mogła mieć szybko pomyślne zakończenie.

A czy nieuregulowanie tych spraw ma znaczenie?

Otóż ma. Bo zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie ma obecnie przepisu pozwalającego na wyznaczanie obwodów łowieckich na gruntach rolnika – poprzedni wygasł półtora roku po stwierdzeniu przez TK jego niekonstytucyjności, z końcem 2015 roku. Zatem włączenie rolniczych gruntów do obwodu łowieckiego można skutecznie zaskarżyć. I są już wyroki uchylające uchwały sejmików wojewódzkich dotyczące wyznaczania obwodu łowieckiego na własności prywatnej. Także uchwały podejmowane wcześniej.