W dniu 10 marca 2011 r.:

     * w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza,

    * w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza.

 Natomiast 14 marca br.:

   * w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Regulacje zawarte w powyższych rozporządzeniach umożliwią rolnikom od 15 marca br., składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie, a także inne płatności, tzw. ONW (gospodarowanie na terenach niekorzystnych rolniczo) i płatności rolno-środowiskowe, przez Internet.

Do złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Warunkiem złożenia wniosku przez Internet będzie nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu musi zostać złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym.

Formularz wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zostanie umieszczony na stronie internetowej ARiMR.

Login i kod dostępu w tym roku, będą przyznane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W latach kolejnych w terminie do 21 dni.

W przypadku gdy niezbędne byłoby dołączenie do wniosku składanego przez Internet dokumentów, na których wymagane są podpisy osoby trzeciej, wnioskodawca dołączałby kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formatach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX).