Celem przeprowadzonej nowelizacji jest dostosowanie terminów rejestracji planów działalności rolnośrodowiskowej przez doradców w systemie teleinformatycznym Centrum Doradztwa Rolniczego do nowych terminów sporządzania planów działalności rolnośrodowiskowej, wprowadzonych zmianą rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z  26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pozostałe zmiany mają na celu usprawnienie obowiązującego systemu szkoleń i doradztwa poprzez zmianę zasad związanych ze skreśleniem z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych z powodu braku uczestnictwa w kształceniu uzupełniającym. W przypadku niedopełnienia przez doradcę rolniczego, doradcę rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego obowiązku odbycia szkolenia uzupełniającego, wprowadzono możliwość złożenia wniosku do dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o ponowny wpis na listę i wyznaczenie dodatkowego terminu szkolenia uzupełniającego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!