„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” to sposób uporządkowania polskiej przestrzeni i włączenia jej w procesy rozwojowe zachodzące w Europie, a także przyczynek do prowadzenia polityki rozwoju w sposób uwzględniający potrzeby i funkcje różnych terytoriów naszego kraju – mówił w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, rekomendując  przyjęcie „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”.

Poseł Zbigniew Rynasiewicz, przedstawiając sprawozdanie Komisji Infrastruktury, tak ocenił projekt: - Koncepcja 2030 wyznacza sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i wokół tych sześciu celów toczyła się dyskusja podczas posiedzenia komisji 12 kwietnia br. Chodzi o oceny tych celów i odniesienie ich do tego, z jakimi problemami nasz kraj będzie się borykał w najbliższych latach w tym przedziale czasowym. Pierwszy z tych celów to podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. Drugi cel to poprawa spójności wewnętrznej i zrównoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Trzeci cel to poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Czwarty cel to kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Piąty cel to zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. Szósty cel to przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.