W piątek Sejm zdecydował o skierowaniu prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie do dalszych prac w komisjach rolnictwa i ochrony środowiska.

Celem proponowanych zmian jest nowoczesne i zgodne z prawem Unii Europejskiej uregulowanie kwestii związanej z wytwarzaniem, rejestracją, oceną, kontrolą i obrotem materiałem siewnym. Projekt ten wdraża też do polskiego prawa 30 dyrektyw unijnych i 7 decyzji oraz postanowień KE.

Ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 2003 r. Nadal mają jednak obowiązywać przepisy: o zakazie wpisu odmian genetycznie modyfikowanych do krajowego rejestru, obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do krajowego rejestru oświadczenia, że odmiana nie jest GMO oraz zakaz dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Ponadto dopuszcza do obrotu 21 rodzajów materiału siewnego, w tym odmiany wpisane do krajowego rejestru lub wpisane do rejestrów innych krajów członkowskich. Zawiera też upoważnienie dla ministra rolnictwa do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu stosowania materiału siewnego z powodu np. nieprzydatności w polskich warunkach klimatycznych lub dla uniknięcia zagrożenia np. dla zdrowia ludzi.

Złożenie własnego projektu "w kształcie pozbawionym kontrowersyjnych modyfikacji, dokonanych na etapie prac parlamentarnych" prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w sierpniu ubiegłego roku, wetując ustawę o nasiennictwie. Według niego w parlamencie w ostatnim momencie do ustawy o nasiennictwie "wrzucono kontrowersyjne zapisy" dotyczące GMO. Przeciwnicy GMO zarzucali ustawie, że wprowadzono je "tylnymi drzwiami".

Uzasadniając weto prezydent argumentował, że problematyka organizmów genetycznie modyfikowanych powinna zostać uregulowana w całościowej ustawie o GMO, nie zaś wycinkowo, np. w ustawie o nasiennictwie.

Tydzień temu we wtorek rząd miał zająć się projektem ustawy o nasiennictwie przygotowanym przez resort rolnictwa; projekt ten został jednak zdjęty z porządku obrad. Według CIR rząd zrezygnował z omawiania tego punktu wobec zapowiedzi rozpatrywania przez Sejm prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie.

Rząd zajmie się ponadto Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego. Według informacji ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w skład Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzi m.in. plan główny zawierający: charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń; zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa; zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Plan zawiera też zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym m.in: zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, w tym m.in. procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!