"Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Według resortu finansów branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa z uwagi na duży udział akcyzy od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych. W 2015 r. budżet państwa z tytułu akcyzy uzyskał dochody w wysokości 62,8 mld zł, w tym z akcyzy na wyroby tytoniowe 17,8 mld zł. W roku 2016 dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosły 18,5 mld zł.

"Wzmożenie działań służb kontrolnych powinno obejmować również bardziej efektywną kontrolę w zakresie suszu tytoniowego. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi jest jedną z najbardziej dochodowych sfer szarej strefy. Zjawisko to powoduje znaczące straty finansowe dla budżetu krajowego" - wyjaśniono.

Projekt przewiduje, że "sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy, będą mogli dokonać jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego zrzeszająca rolników lub pośredniczący podmiot tytoniowy, a nie jak dotychczas również rolnik". Projekt przewiduje opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu tytoniowego.

Zdaniem autorów projektu pozwoli to zachować konkurencyjność na rynku eksportu suszu tytoniowego pomiędzy podmiotami dużymi a małymi i średnimi, jak również zachować korzystne procedury dla rolników. Zachowają oni prawo do sprzedaży suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu bez akcyzy, ponieważ są obecnie członkami różnych grup producentów tytoniu.

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez osobę trzecią, jednakże tylko w przypadku zabezpieczenia składanego w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, czeku potwierdzonego. Zabezpieczenie takie będzie mogła złożyć osoba, która całym majątkiem odpowiadać będzie za zobowiązania podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zakłada się możliwość ustanowienia zabezpieczenia akcyzowego w formie hipoteki na prawie własności nieruchomości, w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi wyłączną własność podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.