O ułatwieniu scaleń zapewnia Ministerstwo Rolnictwa, które przygotowało projekt zmian przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw zmienia już samą definicję scalania, kładąc nacisk na powiązanie scaleń z planowaniem przestrzennym i rolniczy charakter celów scaleń gruntów.

Uściślono też zapis odnoszący się do definicji gospodarstwa rolnego: będzie to definicja z Kodeksu cywilnego.

Koszty scalania w związku z budową dróg ekspresowych (a nie tylko autostrad, jak dotąd) poniesie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego będą zobowiązani do pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym także, jeśli sami nie wystąpią o wdrożenie takiego postępowania. Ma o tym decydować starosta: jeśli uzna, że takie postępowanie scaleniowe jest konieczne, obciąży inwestora kosztami takiego postępowania.

Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego nie będzie przysługiwało zażalenie. Zaskarżyć będzie można dopiero decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów ma być podawana do wiadomości przez odczytanie na zebraniu uczestników scalenia i wywieszenie na 14 dni na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest podstawą do wprowadzenia z urzędu zmian w księgach wieczystych.

Odwołanie od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia rozpatruje się w ciągu 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w ciągu 2 miesięcy. W postępowaniu odwoławczym nie można będzie uchylić decyzji o zatwierdzeniu planu scalenia w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest decyzja w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników.

Zaproponowano zmiany dotyczące postępowań scaleniowych wszczętych z urzędu (porównywalne z wywłaszczeniem) – uchylenie ograniczenia wskazującego, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu co najmniej połowa uczestników scalenia nie zgłosiła zastrzeżeń.

W komisji doradczej decydującej o scaleniu będzie zasiadał przedstawiciel gminy, na terenie której są grunty objęte scaleniem.

Uregulowano też kwestie dotyczące kosztów postępowań i doręczeń, terminów skarg i odwołań.