Za przyjęciem ustawy było 301 posłów, 5 było przeciwko, a 125 wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy z 1933 r.

Posłowie nie przyjęli poprawek zaproponowanych przez Twój Ruch i PiS. Miały one m.in. umożliwić zgłaszanie lokalnych zbiórek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który byłby zobowiązany do wysłania zgłoszenia do MAC, a także wprowadzały kary grzywny za przeprowadzanie zbiórek bez wymaganego zgłoszenia lub bez złożenia sprawozdania. Poprawki TR miały także znieść przywileje dla organizacji kościelnych przy organizowaniu zbiórek - wolne od zgłoszenia miały być tylko te realizowane na terenach kościelnych albo w kaplicach.

Zgodnie z ustawą z 1933 r. zbiórka to zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonuje jednak rozporządzenie, które rozszerza definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne sms-y).

Obecnie to, czy zbiórka się odbędzie, zależy od zgody urzędników. Ustawa przewiduje zastąpienie pozwolenia na zbiórkę publiczną zgłoszeniem w internecie, na publicznie dostępnym portalu, którym administrować będzie MAC. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą dostępne online dla wszystkich.

Ustawa jednoznacznie definiuje też zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej - w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych.

Zgłoszenia dokonywane mają być w formie tradycyjnej lub elektronicznej, opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki ma być zamieszczana na portalu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej lub 7 dni w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej. Na portalu będą również zamieszczane rozliczenia zbiórek.