Nie pomogły apele do Senatu o ponowne przeanalizowanie zakresu przejściowego wsparcia krajowego.

Poprawki do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, polegające na przywróceniu UPO i płatności zwierzęcej, zgłosił senator Jerzy Chróścikowski. Senacka Komisja Rolnictwa ich nie zaakceptowała. Senat przegłosował przyjęcie ustawy w niezmienionej wersji sejmowej – i została ona w tej formie przyjęta. Głosowało 81 senatorów, 56 opowiedziało się za, 25 – przeciw.

A oto jak senator Chróścikowski zachęcał do uwzględnienia zgłoszonych przez siebie poprawek:

- We wniesionych przeze mnie poprawkach chodzi o to, żeby pozostawić wsparcie krajowe rolnikom, które wykreśla się w ust. 2. Przepis ten mówi: „Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do powierzchni upraw”. I wykreśla się też dalszy zapis mówiący, że te płatności przysługują do powierzchni upraw: „roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa)”. I to dotyczy upraw, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.