Na rozpoczynającym się jutro, pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu, Sejm zajmie się prawdopodobnie uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Senatorowie zaproponowali do niej siedem poprawek, w większości doprecyzowujących przyjęte przez Sejm rozwiązania.

Poprawki Senatu mają usunąć niejasności, mogące w przyszłości doprowadzać do sytuacji konfliktowych. I tak:

- poprawiono definicję uczestników scalenia, wprowadzając możliwość występowania alternatywnego „użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia” i „inwestora”;

- wprowadzono poprawkę jednoznacznie przesądzając wykładnię przepisu, uzależniającego wydzielenie gruntów zabudowanych od rozbiórki dokonanej przez dotychczasowego właściciela lub wyrażenia przez niego zgody na rozliczenie;

- zmiany granic nieruchomości zabudowanej: niepogorszone korzystanie z nieruchomości, a nie użytkowanie, jest warunkiem zmiany granic nieruchomości zabudowanej;

- wyeliminowano powtórzenie dotyczące organów właściwych przy wymianie gruntów.

Wprowadzono też istotną poprawkę dotyczącą odszkodowań.

„Na podstawie art. 17 ust. 2 możliwe jest w postępowaniu scaleniowym zmniejszenie obszaru gruntów uczestników scalenia o część gruntów wydzielonych na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, bez rekompensaty, gdyż art. 8 ust. 1 wprost został wyłączony w zasadach rozliczenia, natomiast ust. 2-3a dotyczą innych sytuacji i nie da się ich zastosować w omawianym przypadku” – podano w uzasadnieniu i podkreślono, że tak ukształtowane przepisy naruszają art. 21 ust. 2 Konstytucji, który dopuszcza wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem. W konsekwencji Senat przyjął poprawkę nr 5, nakładającą obowiązek uiszczania dopłat na gminy, które stają się na podstawie art. 17 ust. 3 właścicielami wydzielonych nieruchomości.

Zarazem w kolejnej poprawce wprowadzono ograniczenie możliwości przeznaczania gruntów uczestników scalenia jedynie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, gdyż przyjęte w poprzedniej poprawce stosowanie z tego tytułu dopłat niesie konieczność zminimalizowania obciążania gmin kosztami związanymi ze scalaniem gruntów.

Ważna jest też poprawka ostatnia,  stanowiąca, że do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe – Sejm chciał, aby ograniczyć terminy na wznowienie postępowania scaleniowego i stwierdzenie nieważności takiego postępowania i nakazywał umarzać postępowania w toku, które dotyczą decyzji sprzed 5 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!