Trybunał zajął się zasadami odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bobry na wniosek Sądu Rejonowego w Pile. Pilecki sąd orzekał w sprawie właściciela działki rekreacyjnej, który żądał odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody, jakie na jego działce wyrządziły bobry. Zwierzęta zniszczyły drzewa owocowe i krzewy ozdobne, a ponadto uszkodziły wały, przez co właściciel stracił część ryb z własnego stawu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r., bobry podlegają ochronie i Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez nie w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich. Zdaniem sądu w Pile z ustawy wynika, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez bobry w innych nieruchomościach, sąd zaznaczył też, że właściciele innych, niż wymienione, nieruchomości nie mogą uzyskać odszkodowania za poniesione szkody w inny sposób, a to - stwierdził sąd - narusza zasadę równości obywateli wobec prawa i prawo do równej ochrony własności.

Podczas środowej rozprawy przed TK posłanka Beata Kempa, przedstawiając stanowisko Sejmu stwierdziła, że ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa do szkód wyrządzonych przez bobry w nieruchomościach rolnych leśnych i rybackich nie ma uzasadnienia w zasadach konstytucyjnych.

Pogląd Sejmu podzielili Prokurator Generalny i Minister Środowiska.

Prokurator Wojciech Sadrakuła stwierdził, że właściciele nieruchomości innych, niż wymienione w ustawie o ochronie przyrody nie mają możliwości przeciwdziałania i zapobiegania skutkom zachowań bobrów. Zdaniem prokuratora ustawodawca celowo ograniczył zakres odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bobry. - Bóbr nie rozróżnia w jakim mieniu czyni szkodę, ustawodawca już tak - podkreślił Sadrakuła.

Maciej Machaj - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska - stwierdził, że wpisanie do ustawy o ochronie środowiska odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich miało pokazać najistotniejsze przypadki, w których dochodzi do szkody. Zdaniem przedstawiciela ministerstwa wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w innych, niż wymienione w ustawie, nieruchomościach stanowią tylko 1 proc wszystkich wniosków, jakie otrzymuje ministerstwo.