Spory o tzw. miedzę pojawiają się wtedy, gdy granica nieruchomości zostanie w jakiś sposób zatarta. Częstym powodem jest usuwanie znaków granicznych, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu.

Tryby postępowania

Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone jest w pierwszej kolejności w formie postępowania administracyjnego przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Gdy granica jest sporna albo organ administracji nie może z jakichś przyczyn jej ustalić, wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się nieruchomość. Rozgraniczenia nieruchomości dotyczą takie akty prawne, jak Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU Nr 30, z 1989 r., poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (DzU Nr 45, z 1999 r. poz. 453 z późn. zm.) – wydane na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego i art. 153 Kodeksu cywilnego, który stanowi podstawę do sądowego postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Droga administracyjna

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta może złożyć właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Postępowanie wszczyna się po dostarczeniu przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, czyli: wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów dotyczącego rozgraniczanych nieruchomości, mapy ewidencyjnej, zgody uprawnionego geodety, podejmującego się wykonania rozgraniczenia. Postępowanie nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Postępowanie dowodowe prowadzi biegły geodeta, który, robiąc wywiad terenowy, odtwarza przebieg granicy na podstawie znaków granicznych, dokumentów z ewidencji gruntów, map i śladów. Następnie wzywa strony na rozprawę graniczną, na której przedstawia przebieg granicy, jaką ustalił na podstawie dokumentów i innych dowodów, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczny i wykonuje pomiar graniczny. Jeśli strony akceptują rozstrzygnięcie geodety albo, mimo sporu, dojdą do porozumienia w formie ugody zawartej przed geodetą, wydawana jest decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości. Gdy geodeta nie zdoła doprowadzić do zgody między stronami, dokonuje tymczasowego pomiaru granic, sporządza protokół graniczny i opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic.