Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami będą zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Wykonując obowiązek opracowania i udostępnienia pierwszych wzorów informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów, wskazany w art. 5 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, Agencja Rynku Rolnego poniżej publikuje:

Zasady składania informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentów do celów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego.
załącznik nr 1 - Informacja o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu
załącznik nr 2 - Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu

Wprowadzenie obowiązku składania ww. informacji jest związane z przewidzianą od 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zarejestrowani wytwórcy są zobowiązani do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące:

1) ilości i rodzajów:

    a) surowców użytych do wytworzenia biokomponentów, ze wskazaniem surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
    o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oraz z produkcji własnej,
    b) wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem biokomponentów wytworzonych z surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, oraz z produkcji własnej,
    c) biokomponentów wprowadzonych do obrotu, ze wskazaniem ich nabywców, w tym sprzedanych producentom biopaliw ciekłych;

2) kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z wyszczególnieniem zagregowanych:

    a) kosztów zakupu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,
    b) kosztów przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,
    c) kosztów pozostałych,
    d) dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych.

Sprawozdanie kwartalne należy sporządzić na formularzu DPE-4.1, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl), a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres Agencji Rynku Rolnego: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa z dopiskiem Biuro Cukru i Biopaliw oraz do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wytwórca, który nie złoży ww. sprawozdania w terminie, jednemu z wymienionych organów lub poda w nim nieprawdziwe dane, zgodnie z art. 33 ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł, nakładanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Podobał się artykuł? Podziel się!