Jak wynika z odpowiedzi na wniosek KRIR, Ministerstwo Rolnictwa widzi w takiej formie sprzedaży sposób zapobiegania trudnościom na rynku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że zwróciła się do Ministerstwa "w związku z dramatyczną sytuacją producentów trzody chlewnej związaną z niskimi cenami skupu żywca, o podjęcie przez MRiRW niezwłocznie działań, które poprawiłyby sytuację ekonomiczną gospodarstw trzodziarskich i zapobiegłyby skutkom obecnej sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny."

Odpowiadając na ten wniosek Ministerstwo Rolnictwa wskazało, że  „w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013 zostały zawarte przepisy mające na celu wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności. Organizacje producentów i ich zrzeszenia mogą pełnić znaczącą rolę w koncentracji podaży, poprawie wprowadzania do obrotu, planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w optymalizacji kosztów produkcji i stabilizacji cen producenta. Organizacje międzybranżowe z kolei mogą pełnić ważną rolę w rozwoju właściwej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw. Jednym z nowych rozwiązań przyjętych na bazie przepisów ww. rozporządzenia jest możliwość postanowienia przez państwa członkowskie, w których sektorach dostarczanie produktów rolnych będzie przedmiotem pisemnej umowy.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw proponuje się, aby dostarczanie produktów rolnych należących m.in. do sektora wieprzowiny, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupę producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów do pierwszego nabywcy wymagało pisemnej umowy. W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również byłaby zawierana na piśmie.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli producentom na lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do zapotrzebowania. Stosowanie umów powinno wpłynąć również na poprawę koordynacji i planowania działań w ramach łańcucha marketingowego, optymalizację kosztów produkcji, ograniczanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz uporządkowanie relacji między producentami a przetwórcami i handlowcami, wzmocnienie siły negocjacyjnej stron i ich pozycji konkurencyjnej na rynku Unii Europejskiej oraz na rynkach krajów trzecich.”

Obecnie w UE trwają konsultacje nowego projektu wytycznych w sprawie stosowania unijnych zasad ochrony konkurencji w sektorze rolnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!