Ponad miesiąc czekaliśmy na wyjaśnienie przez Ministerstwo Rolnictwa, jak od 1 stycznia 2017 roku rolnik prowadzący sprzedaż żywności udokumentuje sprzedaż i wyliczy wysokości przychodów ze sprzedaży przerobionych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli i chowu.

Więcej: Rolnik zapłaci dwuprocentowy podatek za sprzedaż plonów?

Teraz okazuje się, że wszystkie te wyjaśnienia mają znaczenie „tylko teoretyczne”, żeby nawiązać do klasyka. (Aby jednak należycie uhonorować wysiłek włożony w ich przygotowanie, prezentuję je w załączniku).

Bo chociaż jeszcze w poniedziałek ministerstwo twierdziło, że „USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników została podpisana przez Prezydenta RP 2 grudnia 2016 roku i wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.  Ustawa nie wymaga notyfikacji”, to już dziś przyznaje, że… notyfikacji wymaga rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, określające wymagania weterynaryjne.

Wyjaśnienie tej kwestii nie jest ani proste, ani zrozumiałe, ale spróbujmy doczytać się prawdy.

MRiRW informuje: „Od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty, które zdecydują się na podjęcie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego realizujące produkcję przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej, będą zobowiązane do spełniania w zakładzie wymogów określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 [Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 34, str. 319)] , w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne) zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II tego rozporządzenia. Ta zasada wynika wprost z przepisów cytowanego rozporządzenia i nie wymaga wdrożenia do polskiego porządku prawnego ani notyfikacji Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej.