Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o środkach ochrony roślin. Ustawa ma na celu wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz wdrożenia dyrektywy 2009/128 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Jak podkreślił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, proces wprowadzenie jednakowych zasad we wszystkich państwach członkowskich będzie trwał 5 lat, w tym czasie dopracowane będą zasady, które będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich ze względu na ochronę zdrowia ludzi, ochronę środowiska i racjonalne wprowadzanie do obrotu i monitorowanie całego procesu związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Rekomendując Sejmowi przyjęcie projektu, Plocke wskazał na sześć zagadnień, które propozycja reguluje. Za najważniejsze uznał uwzględnienie delegacji dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do opracowania krajowego planu działania dotyczącego ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin:

- Plan ten będzie obejmować cele ilościowe w zakresie ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, opis działań, jakie będą podejmowane w celu ich realizacji, harmonogramy wykonania oraz wskaźniki monitorowania. Krajowy plan działania zostanie przekazany Komisji Europejskiej, a jego przegląd będzie dokonywany raz na 5 lat.

Druga kwestia dotyczy ograniczania metod chemicznej ochrony:

- Po drugie, wprowadzenie obowiązku stosowania przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., których celem jest ograniczanie chemicznej ochrony roślin na rzecz metod niechemicznych, takich jak metody agrotechniczne, biologiczne, fizyczne.

Trzecia sprawa regulowana przez ustawę to szkolenia dla osób świadczących usługi doradcze w zakresie integrowanej ochrony roślin: - Wprowadzenie tego wymogu stanowi implementację postanowień art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/128 Wspólnoty Europejskiej. Świadczenie tych usług będzie działalnością komercyjną. Ustawa określa natomiast organizację systemu szkoleń podstawowych i uzupełniających dla doradców. Szkolenia będą prowadzone przez podmioty spełniające kryteria określone w ustawie i nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.