Minister Krzysztof Jurgiel jeździ po kraju, odbywając konferencje pod tytułem "Wzmacniamy polskie rolnictwo".

Podczas takiego spotkania 12 kwietnia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Krajowa Rada Izb Rolniczych usłyszała i odnotowała na swojej stronie internetowej taką informację:

"Minister zapowiedział powstanie  wojewódzkich zespołów rolnych, których pierwszym zadaniem będzie  ustalenie potrzeb w obszarze rolnictwa i przetwórstwa. Wyniki prac  Zespołów mogą stanowić istotny wkład w ukierunkowanie krajowej pomocy publicznej oraz stanowić przesłankę do ewentualnych zmian w zakresie  wsparcia rozwoju obszarów wiejskich."

Gdzie będą usytuowane te zespoły? Jaki będzie ich skład? Czy ich  ustalenia wpłyną na zmianę Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? – zapytałam zatem w Ministerstwie Rolnictwa.

Niestety ministerstwo nie ma nic więcej do powiedzenia. Poinformowano:

„W lutym br. Rząd przyjął nową strategię rozwoju kraju – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) . W ślad za tą zmianą rozpoczęły się prace nad aktualizacją strategii zintegrowanych, do których należy m.in. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa koordynowana przez MRiRW. Minister chciałby, aby po opracowaniu celów i wizji uniwersalnych dla wszystkich obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, jej wymiar regionalny był oparty na oddolnej analizie potrzeb rozwojowych przeprowadzonych w poszczególnych województwach. Dlatego Minister RiRW zaproponował by w każdym z województw powołać zespoły, w skład których wchodziliby m.in. przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zadaniem zespołów będzie określenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w danym regionie. Kolejnym krokiem byłoby określenie możliwości realizacji tychże potrzeb oraz wzmocnienia zidentyfikowanych potencjałów w oparciu o dostępne środki krajowe i wspólnotowe w tym m.in. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności.

Wyniki prac Zespołów mogą stanowić istotny wkład w ukierunkowanie krajowej pomocy publicznej oraz stanowić przesłankę do ewentualnych zmian w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Dodatkowo prace Zespołów wesprą przygotowania do projektowania kształtu przyszłych programów współfinansowanych ze środków wspólnotowych po 2020 r., w tym przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inicjatywa ta powoli również w większym stopniu włączyć społeczności lokalne i regionalne w dyskusję o przyszłości i oczekiwaniach Polaków odnośnie realizacji polityk UE po 2020 r.”