Każdemu właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Limit pobierania wody powierzchniowej i podziemnej bez żadnych ograniczeń wynosi 5m³ na dobę. Dodatkowo jednak rolnik może wykorzystać kolejne 5m³ na  dobę, z tym zastrzeżeniem, że mogą być one wykorzystane tylko na rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków. W razie przekroczenia wspomnianych limitów rolnik musi postarać się o pozwolenie wodnoprawne. Kwestię tę reguluje art. 36 prawa wodnego.

Takie pozwolenie  wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby. Do wniosku dołącza się: operat wodnoprawny, zwany dalej „operatem", decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:
1) upłynął okres, na który było wydane;
2) zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!