Minister rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

To reakcja na niedawne przymrozki.

- Komisja szacujące straty powinny uwzględniać elementy strat w plonie i majątku trwałym - mówił Marek Sawicki na niedawnej konferencji w Sejmie.

To warunek niezbędny, aby pokrzywdzeni mogli uzyskać pomoc. Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" jest uzupełnieniem innych instrumentów wsparcia (np. kredyty preferencyjne) i jest skierowane do tych gospodarstw, w których straty wystąpiły zarówno w majątku produkcyjnym, jak i produkcji rolnej.

Katalog zdarzeń obejmuje według projektu oprócz powodzi: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun i lawinę. Po dokonaniu tej zmiany katalog zdarzeń jest taki sam, jak wskazany w przepisach dotyczących kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.


Podobał się artykuł? Podziel się!