Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Poziom szkód w uprawach rolnych będzie znany po ich oszacowaniu przez komisje powołane przez wojewodów.

Jaka jest kolejność podejmowanych czynności?

Urzędy gminy i sołtysi odbierają od rolników wnioski o szacowanie strat. We wniosku o dokonanie oszacowania strat należy podać m. in.:

- numer i powierzchnię całkowitą działki,

- położenie,

- rodzaj uprawy, na której nastąpiło wymarznięcie

- ogólną powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie.

Komisje do szacowania strat powołane są do działania tylko na terenie danej gminy. Jeśli uszkodzone uprawy znajdują się na terenie kilku gmin, wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w każdej z nich.

Wniosek powinien być złożony w ciągu 10 dni od wystąpienia klęski, w 2 egzemplarzach.

Urząd gminy po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia klęski, wnioskuje do urzędu wojewódzkiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską.

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez wojewodę szacuje szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia klęski, tj. wpłynięcia wniosku do urzędu wojewódzkiego.

Po oszacowaniu szkód przez komisję i odbiorze zbiorczego protokołu, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, np.: ciągu 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia klęski) wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku klęski.