„Jeśli zwierzę opuszcza siedzibę stada, w którym się urodziło (np. zostało sprzedane) i nastąpiło to przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik ma obowiązek oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. Kolejny wymóg to oznakowanie świni tatuażem w przypadku, gdy <została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni>. Posiadacz zwierzęcia musi oznakować je poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. Umożliwienie znakowania zwierząt tatuażem budzi wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób, gdzie i przy użyciu jakich technik i środków, tatuaż miałby zostać wykonany oraz jaka technika powinna zostać zastosowana do odpowiedniej kategorii wagowej zwierzęcia” – zauważyli w interpelacji skierowanej do MRiRW posłowie Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk, Paweł Skutecki.

„Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada trzody chlewnej w terminie 7 dni od zaistnienia następujących zdarzeń:

- zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,

- uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Wprowadzenie konieczności raportowania do Agencji zmiany stanu zwierząt do 7 dni jest również rozwiązaniem kontrowersyjnym – termin ten nie jest adekwatny dla warunków panujących w gospodarstwach w Polsce, które są małe i nie posiadają środków finansowych na częste wizyty w biurach powiatowych ARIMR, a każdy list polecony również generuje dodatkowe koszty” – ocenili posłowie i pytali, czy planowane jest dokonanie zmian w ustawie lub wydanie aktów wykonawczych, które stanowiłyby odpowiedź na problemy związane przede wszystkim z technicznymi kwestiami stosowania nowych przepisów.

Pierwsza odpowiedź na interpelację była zdawkowa: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace nad zmianą ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), które będą mieć na celu uproszczenie i doprecyzowanie przepisów w poruszonym w interpelacji zakresie. Jednakże na obecnym etapie prac deklaracje, co do proponowanych rozwiązań legislacyjnych wydają się być przedwczesne.”