Czy możliwe będzie przesiewanie TUZ-ów? Usunięcie trawy i zasianie w jej miejsce "świeżej/nowej" mieszanki? Pytanie dotyczy gruntów leżących poza NATURĄ 2000, a także leżących na tym obszarze - takie pytanie, w ślad za wątpliwościami zgłoszonym przez czytelnika, przesłaliśmy do ARiMR.

I mamy wyjaśnienia agencji:

Zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 trwałe użytki zielone są to grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych, a także - w przypadku gdy zadecydują tak państwa członkowskie - grunty, które mogą nadawać się do wypasu i które stanowią część utrwalonych praktyk lokalnych w przypadkach, gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością dominującą na obszarach wypasu.

W ramach realizacji praktyk zazielenienia istnieje co do zasady obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych. Ponadto zgodnie z przepisami UE państwo członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. W Polsce cenne trwale użytki zielone zostaną wyznaczone na obszarach Natura 2000 ale nie oznacza to, że każdy trwały użytek zielony położony na obszarze Natura 2000 będzie wyznaczony jako cenny.

W ramach realizacji praktyki utrzymania trwałych użytków zielonych zostały określone zasady dla:

- wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych;

- trwałych użytków zielonych.

Wyznaczone trwałe użytki zielone położone na obszarach NATURA 2000 będą podlegają zakazowi ich przekształcania. Ze względu na ich charakter na obszarze tym obowiązuje zakaz prowadzenia zabiegów agrotechnicznych, które niszczą darń, nie należy na nich również ingerować w skład botaniczny czy strukturę procentową danego gatunku. Realizacja tego obowiązku będzie weryfikowana w każdym gospodarstwie (indywidualnie)

Ponadto, każdy rolnik, który będzie posiadał wyznaczony TUZ cenny przyrodniczo, zostanie o tym indywidualnie poinformowany w karcie informacyjnej dołączonej do wstępnie wypełnionego wniosku o przyznanie płatności na 2015 r.