Raz jeszcze zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, jak nie wpaść w kłopoty po przesianiu obszaru zakwalifikowanego jako TUZ.

Czy TUZ zaorany i przesiany przestaje być TUZ-em?

- Od 5 lat uprawiam mieszankę traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi - mówi czytelnik. - Czy mogę je zaorać i zasiać inną mieszanką?

Ministerstwo wyjaśnia:
„Mając na względzie Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-471/13, definicję należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane odmianą pastewnej rośliny zielnej inną niż uprawiana na nich poprzednio.

W związku z powyższym, w opisanym przypadku, gdy po 5 latach uprawy mieszanki traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi na gruntach ornych (która może być już uznana za trwały użytek zielony), zostanie usunięta darń i wsiana nowa mieszanka, to taka uprawa nadal będzie traktowana jako trwały użytek zielony.

Ponadto, należy zaznaczyć, że trawy obejmują rośliny z rodzaju traw, natomiast do innych zielnych roślin pastewnych zaliczamy (poza gatunkami z rodziny traw) np. koniczyny, lucerny, które występują (rosną) tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj są zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że utrzymanie TUZ stanowi jedną z praktyk zazielenienia, które od 2015 r. jest obowiązkowym komponentem nowego systemu płatności bezpośrednich.

Praktyka utrzymania TUZ obejmuje następujące obowiązki:
1. Na poziomie kraju zostanie wprowadzony obowiązek utrzymania udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, który nie może się zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego z 2015 r.

Pierwsza informacja o zmniejszeniu lub zwiększeniu się udziału wskaźnika trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru gruntów rolnych w stosunku do wskaźnika referencyjnego z 2015 r. będzie ogłoszona jesienią 2015 r. W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5% w skali kraju, konieczne będzie wdrożenie działań naprawczych polegających na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili trwałe użytki zielone, do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie.