Umowa dzierżawy może być zawarta nie tylko na ziemię, ale też na wszelkiego rodzaju rzeczy i prawa majątkowe.

Umowa powinna zawierać:

- dane i adresy stron (wydzierżawiającego i dzierżawcy);

- oznaczenie przedmiotu (jeśli jest to grunt: nr ewidencyjny, wielkość, położenie, nr księgi wieczystej i dane sądu, który ją prowadzi);

- czynsz (wysokość, termin i sposób zapłaty);

- zasady płatności podatków i innych kosztów związanych z gruntem.

Gazeta podkreśla, że umowa dzierżawy musi mieć charakter odpłatny, a  oddanie do bezpłatnego korzystania to użyczenie.

Ważne jest też określenie czasu umowy. Jeśli jest zawarta na czas oznaczony, nie można jej wypowiedzieć. Umowę na czas nieoznaczony można natomiast wypowiedzieć z zachowaniem podanego w niej terminu.

Umowa zawarta na okres dłuższy niż rok powinna mieć formę pisemną. Jeśli tak się jednak nie stało, umowa jest ważna, ale w ewentualnym sporze nie jest dopuszczalny dowód ze świadków czy zeznań stron (chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma).

Podobał się artykuł? Podziel się!