Umowa dzierżawy może być zawarta nie tylko na ziemię, ale też na wszelkiego rodzaju rzeczy i prawa majątkowe.

Umowa powinna zawierać:

- dane i adresy stron (wydzierżawiającego i dzierżawcy);

- oznaczenie przedmiotu (jeśli jest to grunt: nr ewidencyjny, wielkość, położenie, nr księgi wieczystej i dane sądu, który ją prowadzi);

- czynsz (wysokość, termin i sposób zapłaty);

- zasady płatności podatków i innych kosztów związanych z gruntem.

Gazeta podkreśla, że umowa dzierżawy musi mieć charakter odpłatny, a  oddanie do bezpłatnego korzystania to użyczenie.

Ważne jest też określenie czasu umowy. Jeśli jest zawarta na czas oznaczony, nie można jej wypowiedzieć. Umowę na czas nieoznaczony można natomiast wypowiedzieć z zachowaniem podanego w niej terminu.

Umowa zawarta na okres dłuższy niż rok powinna mieć formę pisemną. Jeśli tak się jednak nie stało, umowa jest ważna, ale w ewentualnym sporze nie jest dopuszczalny dowód ze świadków czy zeznań stron (chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma).