Oprócz pism skierowanych do ministerstw "Solidarność" wystosowała pisma do największych firm cukrowniczych w Polsce. Apeluje w nich o zawarcie odpowiednich umów z rolnikami.

Jerzy Chróścikowski, przewodniczący związku, informuje, że obecnie obowiązujące umowy kontraktacji z plantatorami burakow cukrowych, zawierają zapisy mówiące o wprowadzeniu stosownych zmian do umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa: ,,W przypadku zmiany przepisow prownych, Strony niniejszej umowy zobowiqzujq siq do wprowadzenia stosownych zmian do umowy...".

Powołując się na powyższe zapisy, NSZZ RI zwrócił się do poszczególnych producentów cukru z wnioskiem o doprowadzenie zapisów aktualnych
umów kontraktacyjnych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

- W otrzymanych odpowiedziach nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących dla plantatorów buraka cukrowego deklaracji ze strony producentów cukru, którzy odwlekają w czasie wprowadzenie powyższych rozwiązań pomimo braku obowiązującego porozumienia branżowego - informuje przewodniczący.

Większość firm produkujących cukier zamieściło w odpowiedziach informacje, iż są na etapie konsultacji i negocjacji z plantatorami buraków i mają nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Tylko jedna z firm przedstawiła wzorce umów mówiące o różnych warunkach w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra rolnictwa.

NSZZ RI stoi na stanowisku, że przepisy rozporządzenia z 10 marca powinny zostać natychmiast implementowane do obecnie obowiązujących umów kontraktacji buraków cukrowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!