Sprawą tą zajęła się sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceminister Andrzej Butra przedstawił informację na temat projektu rozporządzenia Rady, określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji, związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych. W projekcie rozporządzenia określono środki, dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji, związanych z jednolitą, wspólną organizacją rynków rolnych.

Jak zapowiedział wiceminister, Komisja w drodze aktów wykonawczych ma ustalać:

– wysokość dopłat do przetworów mlecznych, dostarczanych dzieciom do instytucji oświatowych,

– refundacje wywozowe – cyklicznie lub w ramach przetargów – w odniesieniu do zbóż, ryżu, cukru oraz mleka i przetworów mlecznych,

– środki szczegółowe, dotyczące refundacji wywozowych za zboża i ryż.

Wskazano ponadto, że środki dotyczące ustalania refundacji produkcyjnej za produkty sektora cukru będą obowiązywać do końca roku gospodarczego 2014/2015.

Jak wynika z wyjaśnień wiceministra, problemem są już nie tyle konkretne rozwiązania dotyczące regulacji rynku, ale tryb ich przyjmowania.

- Chciałbym poinformować, że w opinii rządu Rzeczypospolitej Polskiej projekt rozporządzenia budzi wątpliwości co do zakresu realizacji zapisów art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W projekcie – oprócz wskazanych przez KE zagadnień – powinny być ujęte środki, dotyczące wszystkich przypadków ustalania cen referencyjnych, korekt cen wynikających z różnej jakości towarów, pomocy i ograniczeń ilościowych, zawartych w rozporządzeniu o Jednolitej Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Wysokość cen referencyjnych, korekt cen, pomocy i ograniczeń ilościowych powinny być określane przez Radę UE lub w akcie bazowym. Określone w projekcie środki powinny w sposób jednoznaczny i klarowny określać kryteria i zasady ustalania wsparcia.