Problem wynikł w związku z nowelizacją z 1 sierpnia 2009 r. Do tego czasu organem wyższego stopnia – po staroście – decydującym w sprawach scalania i wymiany gruntów, był wojewoda. Po nowelizacji ustawy został jednak wykreślony. Wobec tego ustalono, że odwołania wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego – pisze „Rzeczpospolita”. Powstał jednak problem, który organ będzie właściwy do rozpatrywania odwołań w sprawach decyzji wydanych przed 1 sierpnia 2009 r., czyli przez wojewodę. Nie można prowadzić postępowań według różnych przepisów, w stosunku do decyzji wydanych przed 1 sierpnia 2009 przez wojewodę przyjmując, że organem odwoławczym będzie minister rolnictwa, a w stosunku do decyzji wydanych po tej dacie uznając właściwość samorządowego kolegium odwoławczego. Właściwe bowiem do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez samorządowe kolegium odwoławcze jest ono samo.

W związku z tym prezes NSA wystąpił o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów, wyjaśniającej, kto jest właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji.

NSA uznał, że tak długo, jak długo istnieje organ, który stwierdzał nieważność decyzji w dacie jej wydania, pozostaje on nadal właściwy. Wobec tego, że organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister rolnictwa, on jest właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie scalenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!