- Według posiadanych przez Oddział informacji poddzierżawa gruntów Zasobu ma charakter incydentalny – dowiadujemy się w Oddziale Terenowym ANR w Warszawie. -  Z treści umów zawieranych przez Agencję wynika bowiem, iż udostępnienie nieruchomości  osobom trzecim bez pisemnej zgody Agencji może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym poprzez jednostronne oświadczenie woli wydzierżawiającego. Oczywiście, nie oznacza to automatycznego rozwiązania każdej umowy dzierżawy z ujawnionym przypadkiem poddzierżawy, tym niemniej działanie takie stanowi ryzyko dzierżawcy. Każdy ujawniony przypadek lub sygnał poddzierżawy jest szczegółowo sprawdzany i analizowany.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, osoba władająca ziemią Agencji bez zawarcia stosownej umowy może zapłacić nawet pięciokrotny czynsz należny w przypadku zawarcia umowy. Po nowelizacji, która weszła w życie 03.12.2011r. ANR ma możliwość pozyskiwania danych z ARiMR o składanych wnioskach o płatności bezpośrednie.  Ułatwi to ANR kontrolę sposobu użytkowania ziemi.

- Do OT ANR w Warszawie wpłynęły nieliczne, pojedyncze przypadki wystąpień o zgodę na poddzierżawę nieruchomości – informuje OT ANR. - Każdy z nich jest analizowany najpierw pod kątem możliwości wyłączenia nieruchomości z umowy dzierżawy i przeznaczenia jej do odrębnego zagospodarowania.  W przypadku braku możliwości wyłączenia, w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych np. skomplikowanym stanem prawnym nieruchomości, Oddział kieruje wniosek do Prezesa Agencji  o wyrażenie zgody na poddzierżawę. Jako zasadę przyjmuje się ,że ewentualna nadwyżka czynszu dzierżawnego jest płatna na rzecz ANR. Podkreślić należy, że z tytułu poddzierżawy  nie nabywa się żadnych praw przysługujących dzierżawcy (np. prawo pierwszeństwa nabycia po upływie 3-lat trwania umowy dzierżawy.) 

Podobał się artykuł? Podziel się!