Przepisy dotyczące środków unijnych wydawanych według starego PROW były niezgodne z Konstytucją – uważa Irena Lipowicz i pyta, czy nowy PROW przygotowano z uwzględnieniem tych uwag.

W wystąpieniu do ministra rolnictwa Stanisława Kalemby RPO pisze: „Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. Dz. U. z 2013 r.s poz. 173) minister właściwy do  spraw rozwoju wsi opracowuje: projekt krajowego planu strategicznego, o którym  mowa w art. 11 rozporządzenia Rady nr 1698/2005 oraz projekt programu rozwoju  obszarów wiejskich, o których mowa w art. 15 rozporządzenia nr 1698/2005 po  zasięgnięciu opinii samorządów województw oraz partnerów gospodarczych  i społecznych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005.

W art. 5 powołanej  ustawy zostały natomiast wskazane działania jakie były realizowane na terytorium Polski w ramach przyjętego programu. Wśród nich były między innymi: szkolenia  zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, ułatwianie startu młodym  rolnikom, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw rolnych, program  rolnośrodowiskowy czy tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Wskazać trzeba, że w myśl art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, minister właściwy  do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia:

 1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach  poszczególnych działań objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych  działań (…).”

Jak stwierdza RPO, nie wynika z tego danie uprawnień do określania w rozporządzeniu ministra podmiotów uprawnionych do korzystania z poszczególnych form pomocy finansowej:

„Zauważyć trzeba, że wskazany przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowił  delegację ustawową, w oparciu o którą wydano szereg rozporządzeń dotyczących  pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Dokonując ich analizy, z punktu widzenia określenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z poszczególnych form pomocy finansowej, należy stwierdzić, że zakres  podmiotowy beneficjentów został różnie określony w poszczególnych rozporządzeniach.