Ministerstwo wciąż prowadzi konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe wszystkich sześciu projektów rozporządzeń do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najbardziej zaawansowane są prace nad projektem w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Jak informuje Magda Sikorska, rzecznik resortu, rozporządzenie wejdzie w życie najpóźniej w marcu.

- Obecnie analizujemy uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych. Po ich uzgodnieniu zostanie on przesłany na Komisję Prawniczą RCL - tłumaczy Sikorska. Planowany termin wejścia w życie pozostałych rozporządzeń to II kwartał.

Rzeczniczka podkreśliła, że w trakcie konsultacji ministerstwo wprowadziło kilka istotnych zmian, w szczególności do projektu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Uwzględniliśmy uwagi przedsiębiorców dotyczące doprecyzowania formy monitoringu, jaki powinien być zapewniony w pojazdach. Uzgodniono, że powinien być to monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego. Zapisano też obowiązek posiadania odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczyt i prezentację przechowywanych danych - wyjaśnia Sikorska.

Do projektu dodano też zapis o obowiązku wyposażenia pojazdów w system czujników rejestrujących wyładunek odpadów, aby zapewnić lepszy monitoring sposobu postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęto także uwagi wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, dotyczące szczelnego zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się baza magazynowo-transportowa. Ma to lepiej zapobiegać przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu.

Częściowo resort uwzględnił również uwagi przedsiębiorców, dotyczące zmniejszenia z 80 do 60 km, odległości bazy magazynowo-transportowej od granicy gminy, z której odbierane są odpady komunalne. Ma to ograniczyć zbędne trasy pojazdów.

Z kolei w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zaakcepotwano uwagi samorządów dotyczące uszczegółowienia projektu oraz rozszerzenia opisu rodzaju wymagań, jakie powinny być określane dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jak się dowiedzieliśmy, ministerstwo rozpoczęło także procedowanie jednego z dwóch fakultatywnych rozporządzeń do ustawy „śmieciowej" - w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Podobał się artykuł? Podziel się!