Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności kapituluje: zapowiada ponowną ocenę najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w przypadku mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie.

Ocena ta zapowiadana jest na początek 2017 roku. Po przedstawieniu przez państwa członkowskie danych z monitorowania i sprawozdania z wprowadzania dobrych praktyk wędzarniczych nastąpi ich ocena – a po uwzględnieniu wyników dyskusji i oceny Komisja dopuszcza możliwość zmiany przepisów dotyczących odstępstwa dla produktów wędzonych tradycyjnie.

„Dopóki taka ewentualna zmiana nie zostanie wprowadzona, mogę potwierdzić, że obowiązuje obecne odstępstwo dla produktów wędzonych tradycyjnie (również po dniu 1 września 2017 r.)” – napisała Maria Iglesia, kierownik działu w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, w piśmie z 6 stycznia 2017 r., skierowanym do dr. Grzegorza Hudzika, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak  mówi wiceminister rolnictwa Ewa Lech, Polska długo zabiegała o taką decyzję. Niższe limity dla WWA zaczęły obowiązywać od 1 września 2014 roku. Obecnie z odstępstwa korzystają 744 polskie zakłady.

„W ramach urzędowego monitoringu pobierano próby od wędzonych tradycyjnie mięsa i produktów mięsnych, które korzystają z obecnie obowiązującego odstępstwa. Łącznie z ww. monitoringu pobrano z terenu całego kraju 3846 próbek produktów mięsnych, w tym 2295 próbek kiełbas i 1551 próbek wędzonek (szynki, polędwice, balerony, boczki i inne)” – informowała wiceminister Ewa Lech ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, odpowiedzialnego za przesłanie wniosku o przedłużenia odstępstwa.

Normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych określone są w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z póżn. zm.). Zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 7 tego rozporządzenia, cześć państw członkowskich, w tym Polska, mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na własnym rynku mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w rozporządzeniu, ale zgodne z poziomami obowiązującymi do dnia 1 września 2014 r. tj. 5 ug/kg dla benzo(a)pirenu i 30 ug/kg dla sumy WWA.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, z przedmiotowego odstępstwa na terenie Polski korzysta 744 zakładów, które zgłosiły 9647 produkowanych przez siebie produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie.