To wniosek z kontroli, której poddano  w okresie od 5 kwietnia 2016 r. do 11 lipca 2016 r. sześć powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, 12 urzędów gmin i 12 przedsiębiorstw wodociągowych.

NIK wskazuje na nieprawidłowości dotyczące „zapewnienia należytej jakości ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wynika to m.in. z niewystępowania właścicieli ujęć wód z wnioskami o ustanowienie stref ochronnych ujęć a jednocześnie braku przepisów prawa umożliwiających ustanowienie stref ochronnych, tam gdzie jest to niezbędne, z urzędu.

Ponadto właściciele ujęć wód nie wypełniali w znacznej części wymagań związanych z ujmowaniem wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wody.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wynikały także z braku sprawowania przez gminy należytego nadzoru nad jednostkami, którym powierzono zarządzanie gminnymi ujęciami wód, w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków i zadań, związanych z ujmowaniem i dostarczaniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

NIK wskazuje na potrzebę zapewnienia przez władze odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – niezbędne są działania w zakresie utrzymania jakości ujmowanych wód, a tam gdzie jest to konieczne - także poprawa jakości wód.

W tym kontekście ważne jest wskazanie przypadków nieuzasadnionego odstąpienia od ustanowienia strefy ochronnej z terenem ochrony pośredniej, pomimo istnienia przesłanek do ustanowienia takiego terenu.

Powyższe dotyczyło łącznie 27 ujęć, w tym ujęcia w gminie Radomsko, w której wskazano na zanieczyszczenia wody będące następstwem wpływów rolnictwa i… braku szczelnych szamb na wsi.