Wójt ma obowiązek na 30 dni przed wyborami podać do wiadomości wyborców i zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów; lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


Do 25 września (na 2 tygodnie przed datą wyborów) osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać wójtom wnioski o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania oraz zamiar głosowania z wykorzystaniem nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Na wniosek niepełnosprawnego wyborcy wójt przekaże mu telefonicznie, pisemnie lub przez e-mail informacje wyborcze. Niepełnosprawni będą mogli po raz pierwszy głosować korespondencyjnie.


Głosowanie odbywa się w godzinach 7-21.


Wyborca niepełnosprawny oraz taki, który ukończył 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania (jeśli nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego). Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby, a wyjątkowo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku załącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jest wolny od opłat.