Rozporządzenie wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie.

Polski akt prawny reguluje m.in. zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze korzystania z odstępstwa w odniesieniu do limitów WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Od dnia wejścia w życie krajowego rozporządzenia produkty mięsne, do których będą mieć zastosowanie wyższe limity WWA, będą podlegać odrębnemu znakowaniu oraz będą mogły być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.

Rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!