Wypadek trzeba zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności. Żeby zdarzenie było uznane za wypadek przy pracy, musi nastąpić: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub  w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej. Za wypadek przy pracy będzie też uznane zdarzenie do którego doszło podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Po przyjęciu zgłoszenia wypadku KRUS ustala, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku i wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aktualnie jednorazowe odszkodowanie za 1 proc. długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 470,00 zł.

W I półroczu 2011r. zgłoszono do KRUS 12 588 zdarzeń wypadkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!